torsdag 24. september 2015

Doktordisputas om Karl Rahners teologi

Fredag 25. september disputerer Ingvild Røsok på sin avhandling The Reality of Love: A Critical and Constructive Analysis of Karl Rahner’s Theology of Love.Røsok holder sin prøveforelesning for graden ph.d. fredag 25. september 2015 kl. 10.15 over oppgitt emne:
Kirken som kjærlighetens institusjon


Selve disputasen begynner kl 12.15. Prøveforelesninger og disputas holdes på Det teologiske Menighetsfakultet, i Aud. I
Gydas vei 4.
Opponenter er professor dr. Werner Jeanrond, Oxford (1) og dosent Karin Johannesson, Uppsala (2). Professor dr. Terje Hegertun er tredje medlem i bedømmelseskomiteen.

Avhandlingen kan lastes ned på Menighetsfakultetets hjemmeside: http://www.mf.no/om-mf/arrangementer/ingvild-rosoks-doktorgradsprover


sjk
Den katolske kirke og liberalt demokrati - ny bok fra Bernt T. Oftestad

Den katolske kirke og liberalt demokrati

Forfatter: Bernt Torvild Oftestad

Kolofon forlag (2015)

I det vestlige sekularistiske demokrati blir Den katolske kirke sett på som en av de største hindringer for en lykkelig fremtid for menneskeheten. Dette er en seiglivet utgave av antikatolisisme, som stadig er levende. Den har sine historiske røtter i hvert fall 200 år tilbake, da den store franske revolusjon skapte en ny stat og et nytt grunnlag for politikken. Den gamle samfunnsorden skulle forlates og overvinnes. Særlig viktig var det å bryte ned Den katolske kirkes sosiale og politiske rolle. Den nye staten trengte ingen religiøs forankring. For Kirken ble dette et problem. Hvordan skulle den møte det liberale demokratiet som revolusjonen hadde etablert, og som utover på 1800-tallet  vant frem i den vestlige verden? Kirken så både gudstroen, sin stilling i samfunnet og  den rette samfunnsorden som truet.  Den antikatolske fortellingen om denne konflikten er ikke bare vel kjent, den hører til "barnelærdommen" i det liberale demokrati. I denne fremstillingen fortelles historien fra en annen synsvinkel.    

Den katolske kirke og liberalt demokrati  viser hvordan Den katolske kirke gjennom de siste 200 årene har forsøkt å komme til rette med de nye politiske og ideologiske utfordringer, dels ved å avvise dem, dels ved forsøk på dialog og samarbeid. Denne prosessen kulminerte med Det annet vatikankonsil  (1962-1965), da Kirken eksplisitt la menneskerettighetene og det liberale demokrati  til grunn for sitt forhold til stat og samfunn. Erfaringene med det totalitære regime i Tyskland under mellomkrigstiden hadde åpnet for nyorientering - ikke i strid med, men i kontinuitet med Kirkens teologi.  

Grunnlinjen i denne fremstillingen er den politiske idehistorie. Her trekkes filosofiske og teologiske linjer som har betydning for forståelse av Den katolske kirkes forhold til vår tid. Fremstillingen føres frem til Joseph Ratzingers (Pave Bendict XVI) og Jürgen Habermas` bidrag til å forstå religionens rolle i det liberale, multikulturelle samfunnet.

Det har her vært viktig å gi en analytisk, men forstående fremstilling, som vil være nyttig både for katolikker og ikke-katolikker, ja, for enhver som er interessert i problemstillingen: kirken og demokratiet.  Boken er også interessant for alle som ønsker å forstå demokratiets krevende situasjon i vår tid - mellom kulturoppløsning og totalitær enhet. Det finnes ingen tilsvarende bok verken i Norge eller internasjonalt.

I Oftestads  faglige forfatterskap har forholdet mellom kirke, stat og samfunn med  tilgrensende temaer inntatt en bred plass. Da han konverterte til Den katolske kirke, ble han stilt overfor en ny faglig utfordring: I den vestlige verden har Den katolske kirke mer enn alle andre kirkesamfunn hatt  rollen å være en kirke i samspill og konflikt med verdslig øvrighet/stat.
Bernt Torvild Oftestad (f. 1942) er professor em. i europeisk kulturhistorie ved Det teologiske menighetsfakultet. Han er en profilert samfunnsdebattant og har et omfattende faglig forfatterskap bak seg. Blant annet har han utgitt Den norske statsreligionen. Fra øvrighetskirke til moderne statskirke (1998), Tro og politikk. En reformasjonshistorie (2001). Han har også skrevet om Det annet vatikankonsils teologi og om katolisismens historie i Norge. I det katolske årsskriftet Segl er han fast medarbeider.

Boken kan fås kjøpt med rabbat gjennom forfatteren. Kr. 305,- 
E-mail adresse: Bernt.Torvild.Oftestad@getmail.nosjk


...