lørdag 13. mars 2010

Ny bok om pave Benedikts teologi

Benedikt XVI – troens og tankens forsvarer. Perspektiver på Joseph Ratzingers teologi.
Ståle Johannes Kristiansen og Olav Hovdelien (red.)
Efrem forlag, 2010
176 sider
Pris: 278,-


I februar kom Efrem forlag med en antologi om Joseph Ratzingers (Benedikt XVIs) teologi og tenkning. Bokens seks artikler bygger på foredrag fra to seminarer i Roma og Oslo om dette emnet, og er skrevet av fagpersoner som har arbeidet inngående med tematikken de presenterer.

Boken drøfter noen av de siste skriftene fra Benedikts hånd, så som Jesus-boken fra 2007 og hans encyklikaer. Større vekt har likevel hans teologiske arbeid fra tiden før pavevalget.

Ratzinger var sentral i det forrige århundrets fornyelse av katolsk tenkning, ikke minst gjennom sitt arbeid som peritus – teologisk spesialist – for biskopene ved Det annet Vatikankonsil. Her fikk han særlig innflytelse på konstitusjonen om åpenbaringen, Dei Verbum. Mange av dem som så konsilet mer som et oppbrudd enn som kontinuitet med den kirkelige tradisjonen, har i ettertid blitt skuffet over den progressive Ratzinger da han kom i kirkelig posisjon. Men hans hensikt har hele tiden vært å ajourføre troen for verden nettopp ved å fremstille den i hele dens fylde, gjennom en kreativ anknytning til kirkefedrenes og middelalderteologenes kristosentriske skrifttolkning og liturgiske teologi – stadig sammenholdt med en åpenhet for nyere filosofi. Dette knytter seg til hans blikk for den naturlige og gudgitte sammenhengen mellom tro og fornuft – et av gjennomgangstemaene i boken.

Den teologiske fornyelsen som Ratzinger var en del av kjennetegnes blant annet ved en sannhetsforståelse som betoner åpenbaringens historiske, dramatiske og personlige (kristosentriske) preg, en ny vektlegging av sannhetens eksistensielle betydning for menneskelivet; dessuten av en tydeligere fremheving enn tidligere av det personlige subjekt. Oppbruddet fra samtidens skoleteologi innbefattet en omfattende gjennomtenkning av thomismens tolkninger av St. Thomas Aquinas. Den representerte likevel ikke et brudd med Aquinas selv, men med det man anså som feilaktige nytolkninger av ham.

Disse og andre perspektiver på Joseph Ratzingers teologiske tenkning kan man lese mer om i den nye antologien. På en klar og lettfattelig måte formidler Benedikt XVI – troens og tankens forsvarer sentrale perspektiver på Joseph Ratzingers omfattende teologiske verk. Boken er redigert av Ståle Johannes Kristiansen og Olav Hovdelien. Medforfattere er Dom Elias Carr (can.reg.), Maria Junttila Sammut, Aidan Nichols (op), og Gösta Hallonsten.

...