tirsdag 14. april 2015

Statutter Nettverk for katolsk teologi
(Vedtatt på årsmøtet 5. mars 2013)


§ I
Nettverk for katolsk teologi har som formål å fremme arbeidet med katolsk fagteologi gjennom forsknings- og formidlingsvirksomhet.

§ II
Medlemskap er åpent for alle med avlagt eksamen i teologi på masternivå, STB, eller tilsvarende. Seminarer og konferanser arrangert av nettverket er åpne.

§ III
Nettverket koordineres av et styre som velges på årsmøtet. Styret består av 4-6 medlemmersom velges for to år av gangen. Halve styret velges hvert år. Styret velger leder og fordeler arbeidsoppgaver internt. Årsmøtet annonseres to måneder på forhånd.

§ IV
Statuttene kan endres med to-tredjedels flertall på årsmøtet.

§ V
Årsmøtet drøfter nettverkets virksomhet og fastsetter kontingenten.